fbpx

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching

Definities

1. Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching: Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching, gevestigd te
Haarlem onder KvK nr. 75534932.
2. Klant: degene met wie Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen
1. Alle prijzen die Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en
exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching hanteert voor zijn producten of diensten, op
zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching te allen
tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching
vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching een totaalbedrag
zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan
niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching de
klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten
vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching prijsaanpassingen
meedelen aan de klant.
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching op te
zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching
gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een
gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching zijn verplichtingen
opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Hommes & Swarte
Vitaliteitsconcepten en Coaching , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Hommes & Swarte
Vitaliteitsconcepten en Coaching te betalen.

 

Opschortingsrecht
1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Verrekening
1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Hommes & Swarte
Vitaliteitsconcepten en Coaching te verrekenen met een vordering op Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten                                   en Coaching.

 

Levering
1.  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten          en Coaching het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan
Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching kan tegenwerpen.

 

Levertijd
1. De door Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant
bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan
een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om
de overeenkomst te ontbinden, tenzij Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching niet binnen 14 dagen na
daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering
1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.

 

Transportkosten
1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in
ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan
Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching, bij gebreke waarvan Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching niet aansprakelijk kan worden
gehouden voor eventuele schade.

 

Verzekering                                                                                                                                                                                                                                                        1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
– geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
– zaken van Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching die bij de klant aanwezig zijn
– zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching de polis van deze
verzekeringen ter inzage.

 

Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Hommes &
Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

Uitvoering van de overeenkomst
1. Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening
(gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching tijdig kan
beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching tijdig kan beginnen
aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening
van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Hommes & Swarte
Leefstijlcoaching en trainingen .
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet
anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching de
betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching
redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de
overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening
van de klant.

 

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
1. De overeenkomst tussen Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching en de klant betreffende een dienst of
diensten wordt aangegaan voor de duur van 1 Jaren, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een
overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een
opzegtermijn van maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn
van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant Hommes &
Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd                                                                                                                                                                  1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder
dan na 1 (één) jaar opzeggen.
2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant
met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst
tussentijds niet opzegbaar.

Intellectueel eigendom
1. Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder
auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen,
geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.,
tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen
of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching
waarvan hij weet of redelijker-wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan
verwachten dat verspreiding ervan Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim
houdt.                                                                                                                                                                                                                                                                       4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:                                                                                                    – die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit
het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
– die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor
een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel
eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk
opeisbare boete.
– is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
– is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die
overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook
hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van
Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te
vorderen.

Vrijwaring
1. De klant vrijwaart Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching tegen alle aanspraken van derden die verband
houden met de door Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching geleverd product of verleende dienst zo
spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching daarvan zo spoedig
mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching uiterlijk binnen 2 maanden na constatering
van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Hommes & Swarte
Vitaliteitsconcepten en Coaching in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Hommes
& Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn
overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
1. Als Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van
hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Hommes &
Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching
1. Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt
indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts
aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige)
uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte
van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching vervalt in elk
geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet
uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere
aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching niet blijvend of
tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching
in verzuim is.
3. Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien
de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Hommes & Swarte
Vitaliteitsconcepten en Coaching kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen
dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Hommes & Swarte
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Hommes & Swarte
Vitaliteitsconcepten en Coaching in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Hommes &
Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching kan worden toegerekend in een van de wil van Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching 1 of meer
verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Hommes & Swarte
Vitaliteitsconcepten en Coaching er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding
verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching zoveel mogelijk vooraf met
de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt
voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching is gevestigd /
praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen,
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 15 januari 2021.